PRINCIPALS PUNTS DE LA LLEI DE COSTES

Inici    Tornar

 

 

DEFINICIONS:

 

Són béns de domini públic marítim-terrestre estatal:

 

I) La ribera del mar i de les capçaleres de rius, que inclou:

 

            a) la zona marítima-terrestre (zona entre marea baixa i alta) i el límit fins on     arribin les ones en els temporals més grans coneguts.

            b) les platges o zones de dipòsit de materials amollats, tal com àrea, grava i còdols, incloent-hi escarpes, bermes i dunes, tinguin o no vegetació.

 

Art.4 d- Reglament Llei  de Costes >> SOBRE LA INCLUSIÓ DE DUNES

Es considerarà a incloure en la delimitació de la platja (dins del “deslinde”)  les cadenes de dunes que estiguin en desenvolupament, en desplaçament o en evolució degut a l’acció de la mar o del vent marí. Tanmateix, s’inclouran les dunes fixades per la vegetació fins al límit que sigui necessari per garantir l’estabilitat de la platja i la defensa de la costa.

 

 

EL “DESLINDE”

 

El “deslinde” aprovat, en constatar l'existència de les característiques físiques relacionades en aquesta llei, declara la possessió i la titularitat dominical a favor de l'Estat, sense que les inscripcions del Registre de la Propietat puguin prevaler davant la naturalesa pública dels bens delimitats.

 

ELS SERVATGES

 

El servatge de protecció recaurà damunt una zona de 100 metres mesurada terra endins des del límit inferior de la ribera del mar.

 

Tan sols es permetran en aquesta zona les obres, instal·lacions i activitats que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació o ofereixin serveis necessaris o convenients per a l'ús del domini públic marítim-terrestre.

 

LES PROPIETATS INCLOSES EN DOMINI PÚBLIC

 

Els titulars d'espais de la zona marítima-terrestre que fossin propietat particular anteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta llei passaran a ser titulars d'un dret d'ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre. La concessió s'atorgarà per trenta anys, prorrogables per trenta més, respectant els usos i aprofitaments existents, sense obligació d'abonar cap cànon.

 

En les obres i instal·lacions legalitzades conforme el previst a l'apartat anterior, així com les construïdes o que puguin construir-se a redossa de llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat atorgada amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei, que resulten contràries a l'establert en la mateixa, s'aplicaran les següents regles:

 

si ocupen terrenys de domini públic marítim-terrestre seran demolides a l'extingir-se la concessió.

 

 

UTILITAT PÚBLICA DELS TERRENYS

 

Es declaren d'utilitat pública, a efectes d'expropiació, els terrenys de propietat particular a que es refereix la disposició transitòria segona, així com els inclosos en la zona de servatge de protecció que s'estimen necessaris per a la defensa i l'ús del domini públic marítim-terrestre.